\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
การเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 PDF icon PM2.5 VDO.con_. 22 พ.ย.62_2.pdf
06/12/2561 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
เตรียมพร้อมป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ "3เก็บ-ป้องกัน3โรค" PDF icon eoc_dhf160761.pdf
แบบฟอร์มตรวจราชการรอบที่ 2/2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม 2-2561.doc
ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ในเครือ เมจิกสกิจ โดย อย. PDF icon post_mejigskill.pdf
เอกสารแบบการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(งานพี่ปฐม) PDF icon ประกาศ สมัคร กรรมการ ทรง.pdf, File แบบ สม. 5 .docx, File แบบ สม. 6 .docx
เอกสารเล่มตรวจราชการปีงบ 61
แบบฟอร์มเล่มตรวจราชการปีงบ 2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม61.doc
รูปแบบขั้นตอนการเขียนโครงการ PDF icon ขั้นตอนการทําโครงการ.pdf, File ขั้นตอนการทําโครงการ.docx
คู่มือ KPI 2561 ปรับปรุง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2560 PDF icon KPI_2561_V2_Update241060.pdf, File Word&Excell.rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนง.ราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนง.ราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทน ครั้งที่ 1.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี2564 PDF icon อว78.03ว01447.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาการจัดการด้านเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา2564 PDF icon อว67.38105.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช PDF icon อว0602.04(10)ว248.pdf
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการ PDF icon อว78.06ว2877.pdf
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" ปี พ.ศ.2564 PDF icon สวสท0122564.pdf
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2564(4 เดือน) PDF icon สธ1103.10ว479.pdf
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม PDF icon อว8393(7.18.1)178.pdf
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิติการ Logis Strategy in a Digital Word PDF icon 1สธ0246ว6691.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 2 ตำแหน่ง File แบบใบสมัคร ย้าย ผอ.รพ.สต.rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 PDF icon หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
แนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุ PDF icon แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ.pdf
คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศ สสจ.สส. PDF icon เสนอแต่งตั้ง คกก.ปิดปลดประกาศ.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 64 สขร.1 PDF icon สขร.1 มกราคม 64.pdf, PDF icon สขร.1 กุมภาพันธ์ 64.pdf, PDF icon สขร.1 มีนาคม 64.pdf, PDF icon ขอขึ้นเว็บไซต์ สขร.1 ประจำเดือน.pdf
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา PDF icon ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์63-สสอ.อัมพวา.pdf
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สสจ.สส. PDF icon ประกาศทอดตลาด2563.pdf
แนวทางการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 PDF icon แนวทางการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 PDF icon ขอเผยแพร่เวบไซต์ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 63.pdf, PDF icon ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 63.pdf
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 PDF icon แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์และสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานพัสดุ รอบ 12 เดือน ปี 63 PDF icon รายงานผลการวิเคราะห์้เรื่องร้องเรียนในรอบ 12 เดือน.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
เอกสาร ita ตาม Eb_22 PDF icon EB_22.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน PDF icon EB 17.pdf
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป PDF icon Eb_26_63.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 PDF icon Eb_23_63.pdf
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสารรับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน PDF icon EB_16_63_12.pdf
เอกสารเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร PDF icon Eb_15_63.pdf
การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon EB_24_63.pdf
มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf
การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต พิพิธภัณฑ์ต้านโกงและสารสัมมนา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. PDF icon การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง.pdf
โครงการสำนักงานใสสะอาดป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุตจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี 2562 PDF icon 1แผนและโครงการป้องกันและปราบการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี ุ.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.