\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
การเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 PDF icon PM2.5 VDO.con_. 22 พ.ย.62_2.pdf
06/12/2561 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
เตรียมพร้อมป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ "3เก็บ-ป้องกัน3โรค" PDF icon eoc_dhf160761.pdf
แบบฟอร์มตรวจราชการรอบที่ 2/2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม 2-2561.doc
ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ในเครือ เมจิกสกิจ โดย อย. PDF icon post_mejigskill.pdf
เอกสารแบบการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(งานพี่ปฐม) PDF icon ประกาศ สมัคร กรรมการ ทรง.pdf, File แบบ สม. 5 .docx, File แบบ สม. 6 .docx
เอกสารเล่มตรวจราชการปีงบ 61
แบบฟอร์มเล่มตรวจราชการปีงบ 2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม61.doc
รูปแบบขั้นตอนการเขียนโครงการ PDF icon ขั้นตอนการทําโครงการ.pdf, File ขั้นตอนการทําโครงการ.docx
คู่มือ KPI 2561 ปรับปรุง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2560 PDF icon KPI_2561_V2_Update241060.pdf, File Word&Excell.rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ.pdf
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ PDF icon หนังสือภายนอก.pdf
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ PDF icon หนังสือภายนอก.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1 PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พรก. จพ.ธุรการ (ครั้งที่ 1).pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนง.ราชการ ตำแหน่ง จพ.ธุรการ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแำทย์แผนไทยและนิติกร PDF icon img-X20081712.pdf, PDF icon img-X20081733.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ File รับสมัคร พรก. (จพ.ธุรการ).rar
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ PDF icon หนังสือเวียนภายนอก.pdf
ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนิติกร PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนง.ราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย - นิติกร.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม File แบบใบสมัครเลื่อน (นพ.ชช.ว).rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 PDF icon ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60.pdf
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 PDF icon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 แบบ สขร.1.pdf
แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 PDF icon แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf
เบิกจ่ายครุภัณฑ์การแพทย์ เดือน ต.ค. ถึง เดือน พ.ย. 64 PDF icon ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือน ต.ค..pdf, PDF icon ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 1.pdf, PDF icon ขออนุมัติเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 2.pdf
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 PDF icon แจ้งจัดสรร งปม.65.pdf
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 64 PDF icon ขออนุมัติรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf, PDF icon แบบวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 PDF icon ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.65.pdf
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน PDF icon แบบวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf, PDF icon ขออนุมัติรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564 PDF icon สขร.1 กรกฎาคม 64.pdf, PDF icon สขร.1 สิงหาคม 64.pdf, PDF icon ขอขึ้นเวปไซต์ สขร.1 ประจำเดือน.pdf
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ (ค่าเสื่อม) 2564 PDF icon img-830153109.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
บทความเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย >> เรื่องที่ 3 PDF icon อำนาจผูกพัน และการใช้ดุลยพินิจ.pdf
บทความเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย >> เรื่องที่ 2 PDF icon ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง.pdf
บทความเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย >> เรื่องที่ 1 PDF icon ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์.pdf
เอกสาร ita ตาม Eb_22 PDF icon EB_22.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน PDF icon EB 17.pdf
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป PDF icon Eb_26_63.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 PDF icon Eb_23_63.pdf
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสารรับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน PDF icon EB_16_63_12.pdf
เอกสารเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร PDF icon Eb_15_63.pdf
การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon EB_24_63.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.