\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
การเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 PDF icon PM2.5 VDO.con_. 22 พ.ย.62_2.pdf
06/12/2561 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
เตรียมพร้อมป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ "3เก็บ-ป้องกัน3โรค" PDF icon eoc_dhf160761.pdf
แบบฟอร์มตรวจราชการรอบที่ 2/2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม 2-2561.doc
ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ในเครือ เมจิกสกิจ โดย อย. PDF icon post_mejigskill.pdf
เอกสารแบบการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(งานพี่ปฐม) PDF icon ประกาศ สมัคร กรรมการ ทรง.pdf, File แบบ สม. 5 .docx, File แบบ สม. 6 .docx
เอกสารเล่มตรวจราชการปีงบ 61
แบบฟอร์มเล่มตรวจราชการปีงบ 2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม61.doc
รูปแบบขั้นตอนการเขียนโครงการ PDF icon ขั้นตอนการทําโครงการ.pdf, File ขั้นตอนการทําโครงการ.docx
คู่มือ KPI 2561 ปรับปรุง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2560 PDF icon KPI_2561_V2_Update241060.pdf, File Word&Excell.rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ PDF icon สธ0208.10ว1097.pdf
นำส่งประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา PDF icon พส014ว3904.pdf
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา PDF icon พส.010ว.4311.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF icon อว0605.18ว986.pdf
ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ PDF icon ประกาศรายชื่อพขร.pdf
เรียนเชิญ เข้้าร่วมโครงการ"รักเหนือรัก.ในระดับ ศีล5 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ถวายพรพบาทสมเด็จพระวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรฏฎาคม 2563 PDF icon ที่เกื้อรักถ.ม.ว.82563.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ PDF icon อว8393(8).13พิเศษ.pdf
แนวทางการดำเนินการประเมินคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พ.ศ.2563 PDF icon ประกาศคัดเลือก พขร..pdf
ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน PDF icon สวปท722563ลว15เมษายน63.pdf
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม PDF icon นม0032.12212666.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ PDF icon ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทศาสตร์และการแพทย์ 12 รายการ.pdf
ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ PDF icon ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 13 รายการ (ค่าเสื่อม).pdf
ประกาศซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum ll PDF icon ประกาศซื้อยูนิตทำฟัน รุ่น Platinum ll ครั้งที่ 2.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 PDF icon ขออนัมตินำรายงานสรุปขึ้นเว็บไซต์.pdf, PDF icon แบบ สขร.1.pdf
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ PDF icon img-320122018.pdf
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สสอ.เมืองสมุทรสงคราม PDF icon ประกาศจ้างกอ่สร้างอาคารสที่ทำการ สสอ.เมือง สส..pdf
ประกาศจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง PDF icon ประกาศประกวดราคาบ้านพักข้าราชการ.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด PDF icon ประกาศประกวดราคายูนิตทำฟัน 3 ชุด.pdf
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 PDF icon ขายทอดตลาดบ้านพัก ขรก. สสอ.อัมพวา.pdf
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสจ.สส. PDF icon ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
เอกสาร ita ตาม Eb_22 PDF icon EB_22.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน PDF icon EB 17.pdf
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป PDF icon Eb_26_63.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 PDF icon Eb_23_63.pdf
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสารรับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน PDF icon EB16_63.pdf
เอกสารเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร PDF icon Eb_15_63.pdf
การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon EB24การเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf
การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต พิพิธภัณฑ์ต้านโกงและสารสัมมนา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. PDF icon การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง.pdf
โครงการสำนักงานใสสะอาดป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุตจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี 2562 PDF icon 1แผนและโครงการป้องกันและปราบการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี ุ.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.