\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
การเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 PDF icon PM2.5 VDO.con_. 22 พ.ย.62_2.pdf
06/12/2561 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
เตรียมพร้อมป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ "3เก็บ-ป้องกัน3โรค" PDF icon eoc_dhf160761.pdf
แบบฟอร์มตรวจราชการรอบที่ 2/2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม 2-2561.doc
ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ในเครือ เมจิกสกิจ โดย อย. PDF icon post_mejigskill.pdf
เอกสารแบบการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(งานพี่ปฐม) PDF icon ประกาศ สมัคร กรรมการ ทรง.pdf, File แบบ สม. 5 .docx, File แบบ สม. 6 .docx
เอกสารเล่มตรวจราชการปีงบ 61
แบบฟอร์มเล่มตรวจราชการปีงบ 2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม61.doc
รูปแบบขั้นตอนการเขียนโครงการ PDF icon ขั้นตอนการทําโครงการ.pdf, File ขั้นตอนการทําโครงการ.docx
คู่มือ KPI 2561 ปรับปรุง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2560 PDF icon KPI_2561_V2_Update241060.pdf, File Word&Excell.rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
เชิญเข้าอบรมสัมมนา PDF icon สพบ.ค.641.pdf
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร PDF icon img-Z22104949.pdf
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม PDF icon อว78.1421870.pdf
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน PDF icon img-Z14132237.pdf
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 PDF icon 181163พส.014ว10832.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล PDF icon 181163อว78.067774.pdf
ขอรับบริจาคหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข PDF icon 181163สธ0201.2ว606.pdf
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล PDF icon 181163สธ0230ว1726.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สสจ.สส. PDF icon ประกาศทอดตลาด2563.pdf
แนวทางการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 PDF icon แนวทางการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 PDF icon ขอเผยแพร่เวบไซต์ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 63.pdf, PDF icon ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 63.pdf
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 PDF icon แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์และสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานพัสดุ รอบ 12 เดือน ปี 63 PDF icon รายงานผลการวิเคราะห์้เรื่องร้องเรียนในรอบ 12 เดือน.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 63 สขร.1 PDF icon รายงาน สขร.ขอขึ้นเวบไซต์.pdf, PDF icon สขร.ต.ค.63.pdf, PDF icon สขร.พ.ย.63.pdf, PDF icon สขร.ธ.ค.63.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ PDF icon ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 รายการ.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 PDF icon ขอขึ้นประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64.pdf
ประกาศจัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ และเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ PDF icon ประกาศซื้อชุดทันกรรมเคลื่อนที่ได้ฯ และเคลื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ PDF icon ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทศาสตร์และการแพทย์ 12 รายการ.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
เอกสาร ita ตาม Eb_22 PDF icon EB_22.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน PDF icon EB 17.pdf
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป PDF icon Eb_26_63.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 PDF icon Eb_23_63.pdf
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสารรับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน PDF icon EB_16_63_12.pdf
เอกสารเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร PDF icon Eb_15_63.pdf
การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon EB_24_63.pdf
มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf
การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต พิพิธภัณฑ์ต้านโกงและสารสัมมนา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. PDF icon การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง.pdf
โครงการสำนักงานใสสะอาดป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุตจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี 2562 PDF icon 1แผนและโครงการป้องกันและปราบการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี ุ.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.