\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
การเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 PDF icon PM2.5 VDO.con_. 22 พ.ย.62_2.pdf
06/12/2561 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
เตรียมพร้อมป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ "3เก็บ-ป้องกัน3โรค" PDF icon eoc_dhf160761.pdf
แบบฟอร์มตรวจราชการรอบที่ 2/2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม 2-2561.doc
ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ในเครือ เมจิกสกิจ โดย อย. PDF icon post_mejigskill.pdf
เอกสารแบบการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(งานพี่ปฐม) PDF icon ประกาศ สมัคร กรรมการ ทรง.pdf, File แบบ สม. 5 .docx, File แบบ สม. 6 .docx
เอกสารเล่มตรวจราชการปีงบ 61
แบบฟอร์มเล่มตรวจราชการปีงบ 2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม61.doc
รูปแบบขั้นตอนการเขียนโครงการ PDF icon ขั้นตอนการทําโครงการ.pdf, File ขั้นตอนการทําโครงการ.docx
คู่มือ KPI 2561 ปรับปรุง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2560 PDF icon KPI_2561_V2_Update241060.pdf, File Word&Excell.rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และนิติกร PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนง.ราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและนิติกร.pdf
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและนิติกร File ประกาศรับสมัคร พรก. (แพทย์แผนไทย-นิติกร).rar
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนง.ราชการทั่วไป (นวก.สธ.-นวค.นโยบายฯ).pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชากรพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนง.ราชการเฉพาะกิจ 2 ตน..pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนง.ราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1 PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนง.ราชการ ครั้งที่ 1 (นวก.สธ.-นวค.นโยบายฯ).pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 ตำแหน่ง PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (พรก.เฉพาะกิจ).pdf
แผนที่สถานที่สอบพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 PDF icon แผนที่สถานที่สอบ 14 ก.ค.64.pdf
ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าอบรม PDF icon img-709113408.pdf
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา PDF icon ประกาศ พรก.เฉพาะกิจ - สสจ.สมุทรสงคราม.pdf, Microsoft Office document icon ฟอร์มใบสมัคร-พรก.เฉพาะกิจ.doc
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนง.ราชการ ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน PDF icon แบบวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf, PDF icon ขออนุมัติรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564 PDF icon สขร.1 กรกฎาคม 64.pdf, PDF icon สขร.1 สิงหาคม 64.pdf, PDF icon ขอขึ้นเวปไซต์ สขร.1 ประจำเดือน.pdf
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ (ค่าเสื่อม) 2564 PDF icon img-830153109.pdf
เบิกจ่ายครุภัณฑ์การแพทย์ เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน 2564 PDF icon เบิกจ่ายเดือน เมษายน.pdf, PDF icon เบิกจ่ายเดือน มีนาคม.pdf, PDF icon เบิกจ่ายเดือน มีนาคม.2.pdf, PDF icon เบิกจ่ายเดือน มีนาคม.3.pdf, PDF icon เบิกจ่ายเดือนเมษายน.2.pdf
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2564 PDF icon ขอเห็นชอบเผยแพร่ สขร. ประจำเดือน.pdf, PDF icon เดือนเมษายน.pdf, PDF icon เดือนพฤษภาคม.pdf, PDF icon เดือนมิถุนายน.pdf
ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ PDF icon img-527161026.pdf
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 PDF icon หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
แนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุ PDF icon แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ.pdf
คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศ สสจ.สส. PDF icon เสนอแต่งตั้ง คกก.ปิดปลดประกาศ.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 64 สขร.1 PDF icon สขร.1 มกราคม 64.pdf, PDF icon สขร.1 กุมภาพันธ์ 64.pdf, PDF icon สขร.1 มีนาคม 64.pdf, PDF icon ขอขึ้นเว็บไซต์ สขร.1 ประจำเดือน.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
เอกสาร ita ตาม Eb_22 PDF icon EB_22.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน PDF icon EB 17.pdf
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป PDF icon Eb_26_63.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 PDF icon Eb_23_63.pdf
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสารรับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน PDF icon EB_16_63_12.pdf
เอกสารเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร PDF icon Eb_15_63.pdf
การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon EB_24_63.pdf
มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf
การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต พิพิธภัณฑ์ต้านโกงและสารสัมมนา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. PDF icon การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง.pdf
โครงการสำนักงานใสสะอาดป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุตจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี 2562 PDF icon 1แผนและโครงการป้องกันและปราบการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี ุ.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.