ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
การเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 PDF icon PM2.5 VDO.con_. 22 พ.ย.62_2.pdf
06/12/2561 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
เตรียมพร้อมป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ "3เก็บ-ป้องกัน3โรค" PDF icon eoc_dhf160761.pdf
แบบฟอร์มตรวจราชการรอบที่ 2/2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม 2-2561.doc
ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ในเครือ เมจิกสกิจ โดย อย. PDF icon post_mejigskill.pdf
เอกสารแบบการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(งานพี่ปฐม) PDF icon ประกาศ สมัคร กรรมการ ทรง.pdf, File แบบ สม. 5 .docx, File แบบ สม. 6 .docx
เอกสารเล่มตรวจราชการปีงบ 61
แบบฟอร์มเล่มตรวจราชการปีงบ 2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม61.doc
รูปแบบขั้นตอนการเขียนโครงการ PDF icon ขั้นตอนการทําโครงการ.pdf, File ขั้นตอนการทําโครงการ.docx
คู่มือ KPI 2561 ปรับปรุง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2560 PDF icon KPI_2561_V2_Update241060.pdf, File Word&Excell.rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง PDF icon img-124153508.pdf
ขอเชิญส่งบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF icon สส0017.5ว1173.pdf
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร"ผู้บริหารระดับต้น"รุ่นที่7 PDF icon อว78.06ว15834.pdf
ขอเชิญส่งบุคคลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว PDF icon สธ1105.28ว1533.pdf
โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2563 PDF icon สส0017.5ว29347.pdf
ประกาศรับสมัครฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ File ฟอร์มใบสมัคร ผช.สสอ..rar
ประกาศรับสมัครฯ เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) 1 อัตรา File แบบใบสมัคร ฯ ย้าย ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชนก.).rar
ประกาศรับสมัครฯ เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา File แบบใบสมัคร ฯ เลื่อนเภสัชกร ชนพ.rar
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ PDF icon อว0604.16ว4227.pdf
ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่2 PDF icon สธ0833ว3489.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสจ.สส. PDF icon ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ.pdf
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 PDF icon แบบรายงานแผนซื้อจ้าง.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม-กันยายน 2562 สขร.1 PDF icon สขร.1 ก.ย62-มี.ค.63.pdf
ตารางวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon ตารางวิเคราะห์ผลการซื้อจ้าง 62 EB1.3.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์และสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานพัสดุ รอบ 12 เดือน PDF icon รายวิเคราะห์สรุปเรื่องร้องเรียน 12 เดือน.pdf
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF icon รายงานวิเคราะห์ผลการซื้อจ้าง 62.pdf
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสอ.บางคนที PDF icon ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสอ.บางคนที.pdf
ประกาศจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของ สสอ.เมืองสมุทรสงคราม PDF icon img-502154433.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน PDF icon ITA.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon EB24การเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf
การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต พิพิธภัณฑ์ต้านโกงและสารสัมมนา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. PDF icon การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง.pdf
โครงการสำนักงานใสสะอาดป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุตจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี 2562 PDF icon 1แผนและโครงการป้องกันและปราบการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี ุ.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริต PDF icon การประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตฯ ๑ พย.๖๑.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑(๓) PDF icon ๓ขอ ปชส แผนขับเคลื่อน.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑(๒) PDF icon ๒ ข้อมูลร้องเรียน.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ PDF icon ๑ ข้อมูลร้องเรียนปี ๖๑ สค ๖๑ขึ้นเว็บ.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริต PDF icon ๒(๑) สรุปรายงานการวิเคราะห์ ปปช ปี ๒๕๖๑.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริต PDF icon ๔ ระเบียบวาระ(๔มาตรการ) เรื่องที่ ๕.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.