ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนและเลื่่อนขั้นค่าจ้าง 1 เมษายน 2559 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนและเลื่่อนขั้นค่าจ้าง 1 เมษายน 2559.rar
แบบฟอร์มรายงาน service planเขต5 ฟอร์มรายงาน Service planเขต5.rar
การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค.rar
แนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตัวชี้วัดPA 2559.rar, แนวทางการตรวจราชการ ปี 2559.rar
แนวทางการการจัดทำแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการการจัดทำแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.rar

Pages