ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
การเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 PDF icon PM2.5 VDO.con_. 22 พ.ย.62_2.pdf
06/12/2561 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
เตรียมพร้อมป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ "3เก็บ-ป้องกัน3โรค" PDF icon eoc_dhf160761.pdf
แบบฟอร์มตรวจราชการรอบที่ 2/2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม 2-2561.doc
ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ในเครือ เมจิกสกิจ โดย อย. PDF icon post_mejigskill.pdf
เอกสารแบบการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(งานพี่ปฐม) PDF icon ประกาศ สมัคร กรรมการ ทรง.pdf, File แบบ สม. 5 .docx, File แบบ สม. 6 .docx
เอกสารเล่มตรวจราชการปีงบ 61
แบบฟอร์มเล่มตรวจราชการปีงบ 2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม61.doc
รูปแบบขั้นตอนการเขียนโครงการ PDF icon ขั้นตอนการทําโครงการ.pdf, File ขั้นตอนการทําโครงการ.docx
คู่มือ KPI 2561 ปรับปรุง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2560 PDF icon KPI_2561_V2_Update241060.pdf, File Word&Excell.rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่2 PDF icon สธ0833ว3489.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ PDF icon อว0604.16ว4227.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) PDF icon อว8393(7)9480.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ PDF icon วิชาการ6352562.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี2563 PDF icon อว660302.1ว.5067.pdf
ตัวอย่างคำสั่งการจ้าง ให้ลาออก และเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ PDF icon คำสั่งการจ้าง ให้ลาออกและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิต PDF icon img-Y21090910.pdf
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจุลชีววิทยาคลินิกแขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่4 PDF icon สธ0230ว1702.pdf
รับย้ายข้าราชการ PDF icon หนังสือเวียนภายนอก รับย้าย จพ.พัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน.pdf
ประกาศรับสมัครฯ เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชนก.) 6 อัตรา PDF icon เวียน รับสมัครฯ ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชนก.) 6 อัตรา.pdf, File แบบใบสมัคร ฯ ย้าย ผอ.รพ.สต. 6 ตำแหน่ง.rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม-กันยายน 2562 สขร.1 PDF icon สขร.1 ก.ย62-มี.ค.63.pdf
ตารางวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon ตารางวิเคราะห์ผลการซื้อจ้าง 62 EB1.3.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์และสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานพัสดุ รอบ 12 เดือน PDF icon รายวิเคราะห์สรุปเรื่องร้องเรียน 12 เดือน.pdf
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF icon รายงานวิเคราะห์ผลการซื้อจ้าง 62.pdf
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสอ.บางคนที PDF icon ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสอ.บางคนที.pdf
ประกาศจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของ สสอ.เมืองสมุทรสงคราม PDF icon img-502154433.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน PDF icon ITA.pdf
ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน7 รายการ PDF icon ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสาตร์การแพทย์.pdf
ประกาศจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง PDF icon ประกาศจ้างก่อสร้างบ้านข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง.pdf
ประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. พ.ศ.2562 PDF icon ประกาศเลือกตั้ง 2562.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon EB24การเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf
การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต พิพิธภัณฑ์ต้านโกงและสารสัมมนา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. PDF icon การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง.pdf
โครงการสำนักงานใสสะอาดป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุตจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี 2562 PDF icon 1แผนและโครงการป้องกันและปราบการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี ุ.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริต PDF icon การประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตฯ ๑ พย.๖๑.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑(๓) PDF icon ๓ขอ ปชส แผนขับเคลื่อน.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑(๒) PDF icon ๒ ข้อมูลร้องเรียน.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ PDF icon ๑ ข้อมูลร้องเรียนปี ๖๑ สค ๖๑ขึ้นเว็บ.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริต PDF icon ๒(๑) สรุปรายงานการวิเคราะห์ ปปช ปี ๒๕๖๑.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริต PDF icon ๔ ระเบียบวาระ(๔มาตรการ) เรื่องที่ ๕.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.