คำสั่ง / ประกาศ จังหวัด COVID-19

คำสั่ง / ประกาศจังหวัด สถานการณ์ COVID-19 เอกสาร Download
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) PDF icon prakat_close_5.pdf
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) PDF icon prakat_close_4.pdf
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) PDF icon prakat_close_3.pdf
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว PDF icon prakat_close_1.pdf
คำสั่ง เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว PDF icon kamsang_close.pdf
เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) PDF icon prakat_5.pdf
เรื่องแนวทางแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค PDF icon prakat_4.pdf
เรื่องมาตรการเร่งด่วนเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 PDF icon prakat_3.pdf
เรื่องมาตรการเร่งด่วนเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 (ฉบับที่ 2) PDF icon prakat_2.pdf
เรื่องมาตรการเร่งด่วนเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 (ฉบับที่ 3) PDF icon prakat_1.pdf