รายงานสรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม

รายการ เอกสาร Download
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 PDF icon 25620307.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ เดือน มกราคม 2562 PDF icon 25620206.pdf
จำนวนราษฎรทั่วราขอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 PDF icon pk_61.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน ธันวาคม 2561 PDF icon 25620111.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน ตุลาคม 2561 PDF icon 25611105.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน กันยายน 2561 PDF icon 25611005.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน สิงหาคม 2561 PDF icon 25610907.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน กรกฎาคม 2561 PDF icon 25610807.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน มิถุนายน 2561 PDF icon 25610705.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน พฤษภาคม 2561 PDF icon 25610608.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน เมษายน 2561 PDF icon 25610508.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน มีนาคม 2561 PDF icon 25610410.pdf
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน กุมภาพันธ์ 2561 PDF icon 25610305.pdf
จำนวนราษฎรทั่วราขอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PDF icon จำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560.PDF
สรุปความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพเดือน มกราคม 2561 PDF icon 25610205.pdf

Pages