ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคลากร

รายการ เอกสาร Download
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม PDF icon 25611126_โรงพยาบาลขอนแก่น.pdf
ปชสซการรับสมัครทุนฝึกอบรมและสังเกตการณ์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ประเทศฝรั่งเศส PDF icon 25611127_สพฉ.pdf
สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลาง ปชส. วารสารภาคประชาชนภาคกลาง PDF icon 25610913_สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบ.pdf
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 41 PDF icon 25610725_สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ.pdf
สมาคมโรคผิวหนัง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ PDF icon 25610724_สถาบันโรคผิวหนัง.pdf
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ม.แม่ฟ้าหลวงฯขอความอนุเคราะห์ปชส.ป.วิชาการนานาชาติ International Conference on Globalization of Traditional Medicine" PDF icon 25610712_ม.แม่ฟ้าหลวง.pdf
รพ.ราชบุรี ขอเชิญประชุมวิชาการ PDF icon 25610718_รพ.ราชบุรี.pdf
จังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)รุ่นที่ 17 PDF icon 25610711_จังหวัดสมุทรสงคราม.pdf, PDF icon คู่มือ-17.pdf
คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 34ฯ PDF icon 25610627_คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น.pdf
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา PDF icon 25610627_ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม.pdf
คณะแพทยศาสตร์ม.มหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ปชส.การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง The 2 nd International Conference on Health Science:A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities. PDF icon 25610629_คณะแพทยศาสตรม.มหาสารคาม.pdf
ราชวิทยาลัยวิสัญญีฯขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการPre-congress lecture 15 th Conference of Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists (ASPA 2018) PDF icon 25610703_ราชวิทยาลัยวิสัญญี.pdf
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล แจ้งโครงการอบรมเรื่อง"การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียฯ" PDF icon 25610703_ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว.pdf
สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย ขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา PDF icon 25610703_สมาคมเวชศาสตร์ฯ.pdf
สถาบันสุขภาพอาเซียน ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 25 PDF icon 25610705_สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน.pdf

Pages