ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคลากร

รายการ เอกสาร Download
ฝ่ายบริการพยาบาลม.สงขลา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดูแลออสโตมีและบาดแผลภาคใต้ ครั้งที่ 1 PDF icon 25610418_ฝ่ายการพยาบาลมอ..pdf
กรมการแพทย์ขอเชิญประชุม 4 th National Palliative and Hospice Care Conference PDF icon 25610420_กรมการแพทย์.pdf
ชมรมโภชนวิทยาม.มหิดล ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15 PDF icon 25610420_ชมรมโภชนวิทยามหิดล.pdf
วพ.กรุงเทพ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯเรื่อง "Update on newborn management" PDF icon 25610420_วพ.กรุงเทพฯ.pdf
สถาบันบำราศฯขอเรียนเชิญสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในรพ.ระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง"Maximizing Patient Safety through infection Control" PDF icon 25610420_สถาบันบำราศนราดูร.pdf
ศูนย์การจัดประชุมฯรามาฯ เชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการและอบรมระยะสั้น PDF icon 25610418_ศูนย์จัดประชุมฯรามาฯ.pdf, PDF icon 25610420_ศูนย์การจัดประชุมฯรามา.pdf
สมาคมพยาบาลฯขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ PDF icon 25610417_สมาคมพยาบาลฯ.pdf
ศูนย์บริการพยาบาลฯม.เชียงใหม่ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม PDF icon 25610405_ศูนย์บรืการพยาบาลม.เชียงใหม่.pdf
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ"รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 21 PDF icon 25610410_วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯจุฬาฯ3.pdf
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ"เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์"รุ่นที่ 5 PDF icon 25610410_วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯจุฬาฯ1.pdf
ศาลากลางจังหวัดฯปชส.การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีรุ่นที่ 3 PDF icon 25610410_ศาลากลางฯ.pdf
ม.หัวเฉียวปชส.โครงการประชุมเรื่องทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0 PDF icon 25610410_ม.หัวเฉียว.pdf
ศูนย์การจัดประชุมรามาฯจัดประชุมวิชาการเรื่อง"Ramathibodi Current Psychiatry 2018: an Update for ECT Practice" PDF icon 25610410_ศูนย์ประชุมรามาฯ.pdf
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กฯการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ.2561 PDF icon 25610410_ชมรมพัฒนาการฯ.pdf
สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ปชส.หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฯ PDF icon 25610410_สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง.pdf

Pages