ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคลากร

รายการ เอกสาร Download
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ PDF icon 25630402_สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5.pdf
แจ้งปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการทุกคลินิกของโรงพยาบาลราชบุรีตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลาย PDF icon แจ้งปิดคลินิกนอกเวลารพ.ราชบุรี.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 8 ฉบับ PDF icon 25630310_กธ.ปชส.นิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์151.pdf, PDF icon 25630312_กธ ปชส.หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์.pdf, PDF icon 25630312_กธ.เชิญอบรมนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์.pdf, PDF icon 25630317_กรมการแพทย์แผนไทย.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากร ว19.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรกฎหมายว24.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรว38.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรอบรมพัสดุว23.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 8 ฉบับ PDF icon 25630310_กธ.ปชส.นิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์151.pdf, PDF icon 25630312_กธ ปชส.หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์.pdf, PDF icon 25630312_กธ.เชิญอบรมนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์.pdf, PDF icon 25630317_กรมการแพทย์แผนไทย.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากร ว19.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรกฎหมายว24.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรว38.pdf, PDF icon 25630317_ม.ศิลปากรอบรมพัสดุว23.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 9 ฉบับ PDF icon 25630227_วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ.pdf, PDF icon 25630303_กธ ปชส.หนังสือศูนย์พัฒนาทรัพยากร.pdf, PDF icon 25630303_กธ ปชส.อบรมกระทรวงยุติธรรม.pdf, PDF icon 25630303_ศาลากลางปชส.ประชุมม.ธรรมศาสตร์.pdf, PDF icon 25630305_HITAP.pdf, PDF icon 25630309_ภาควิชาพยาบาลมหิดล.pdf, PDF icon 25630310_ม.อุบล.pdf, PDF icon 25630310_ปชส.คณะนิติฯ นิด้า.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 10 ฉบับ PDF icon 25630224_กธ ม.ธรรมศาสตร์117.pdf, PDF icon 25630224_ศูนย์บริการฯม.เชียงใหม่.pdf, PDF icon 25630224_ศูนย์ประชุมตรามาฯ.pdf, PDF icon 25630224_สมาคมเวชสารฯ.pdf, PDF icon 25630225_Hitap 044.pdf, PDF icon 25630225_รพ.เมตตาประชารักษ์.pdf, PDF icon 25630225_ศูนย์พัฒนาฯ.pdf, PDF icon 25630225_รพ.รามาฯ.pdf, PDF icon 25630226_เขต5 ป.สูตินรี พยาบาล.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 12 ฉบับ(เพิ่มเติม2ฉบับ) PDF icon 25630220_กธป.การพัฒนาเด็กและครอบครัว.pdf, PDF icon 25630221_รพ.พระปกเกล้า.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 12 ฉบับ PDF icon 25630214_กธ ปชส.Neuroleadership.pdf, PDF icon 25630214_กธ ปชส.สำนักสิริพัฒนา.pdf, PDF icon 25630214_สมาคมความปวด.pdf, PDF icon 25630218_คณะแพทย์มอ.ป.ทางเดินหายใจ.pdf, PDF icon 25630218_ม.ขอนแก่น.pdf, PDF icon 25630218_ศิษย์เก่ารังสีจุฬาฯ.pdf, PDF icon 25630218_สถาบันบำราศ.pdf, PDF icon 25630218_สถาบันศรีสวรินทิรา.pdf, PDF icon 25630218_สป.ป.รางวัลศรีสังวาลย์.pdf, PDF icon 25630220_กธ ป.นานาชาติ.pdf
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล PDF icon ประกาศสอบสภาการพยาบาล7กพ.63.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 10 ฉบับ PDF icon 25630113_กธ รพ.ราชวิถีประชุม.pdf, PDF icon 25630113_สมาคมพยาบาลฯ.pdf, PDF icon 25630114 สถาบันเวชศาสตร์.pdf, PDF icon 25630114_รพ.ราชวิถี.pdf, PDF icon 25630114_สป.กองบริหารการสธ.pdf, PDF icon 25630115_สำนักงานคลังจังหวัด.pdf, PDF icon 25630120_ศูนย์การุณรักษ์.pdf, PDF icon 25630121_กรมการแพทย์.pdf, PDF icon 25630121_ศูนย์การจัดประชุมรามา.pdf, PDF icon 25630123_สมาคมโรคติดต่อเพศสัมพันธ์.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 10 ฉบับ PDF icon 25630102_รพ.เมตตา 76.pdf, PDF icon 25630102_รพ.เมตตาประชารักษ์.pdf, PDF icon 25630102_วพ.พระจอมเกล้า.pdf, PDF icon 25630102_สมาคมโรคระบบหายใจ.pdf, PDF icon 25630106_รพ.ขอนแก่น.pdf
(เพิ่มเติม)ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 11 ฉบับ PDF icon 25621224_สถาบันฯม.ธรรมศาสตร์.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 11 ฉบับ PDF icon 25621219_สมาคมโรคติดเชื้อ.pdf, PDF icon 25621223_3196ศรีสวรินทิรา.pdf, PDF icon 25621223_ศูนย์บริการวิชาการมศว.pdf, PDF icon 25621223_สถาบันเด็ก.pdf, PDF icon 25621223_สถาบันศรีสวรินทิรา.pdf, PDF icon 25621224_เขต5อบรมพยาบาล.pdf, PDF icon 25621224_คณะพยาบาลมหิดล.pdf, PDF icon 25621224_ประชุมโรคไต.pdf, PDF icon 25621224_รพ.ราชวิถี.pdf, PDF icon 25621224_ศูนย์จัดประชุมรามา.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 7 ฉบับ PDF icon 25621213_ศูนย์ฯจัดประชุมรามา14945.pdf, PDF icon 25621216_วพ.ขอนแก่น.pdf, PDF icon 25621216_ศูนย์จัดประชุุมรามาฯ.pdf, PDF icon 25621217_มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ.pdf, PDF icon 25621217_รร.พยาบาล1387.pdf, PDF icon 25621217_รร.พยาบาลรามา1352.pdf, PDF icon 25621217_วิสัญญีแพทย์.pdf
ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา ทางเว็บไซด์ จำนวน 4 ฉบับ PDF icon 25621204_ศูนย์ประชุมรามาฯ.pdf, PDF icon 25621209_วพ.กรุงเทพฯ.pdf, PDF icon 25621211_คณะพยาบาลม.มหิดล.pdf, PDF icon 25621212_ภาควิชากุมารม.เชียงใหม่.pdf

Pages