ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคลากร

รายการ เอกสาร Download
จังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)รุ่นที่ 17 PDF icon 25610711_จังหวัดสมุทรสงคราม.pdf, PDF icon คู่มือ-17.pdf
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา PDF icon 25610627_ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม.pdf
สมาคมรังสีแทคนิคฯขอเชิญเข้าร่วมอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง PDF icon 25610627_สมาคมเทคนิค 35 2561.pdf
คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 34ฯ PDF icon 25610627_คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น.pdf
คณะแพทยศาสตร์ม.มหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ปชส.การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง The 2 nd International Conference on Health Science:A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities. PDF icon 25610629_คณะแพทยศาสตรม.มหาสารคาม.pdf
ราชวิทยาลัยวิสัญญีฯขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการPre-congress lecture 15 th Conference of Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists (ASPA 2018) PDF icon 25610703_ราชวิทยาลัยวิสัญญี.pdf
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล แจ้งโครงการอบรมเรื่อง"การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียฯ" PDF icon 25610703_ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว.pdf
สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย ขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา PDF icon 25610703_สมาคมเวชศาสตร์ฯ.pdf
สถาบันสุขภาพอาเซียน ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 25 PDF icon 25610705_สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน.pdf
วพ.นครราชสีมา ขอเชิญเข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการ PDF icon 25610705_วพ.นครราชสีมา.pdf
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ PDF icon 25610615_สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา.pdf
ราชวิทยาลัยวิสัญญีฯขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 88 PDF icon 25610619_ราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ.pdf
คณะกรรมการประชุมวิชาการคณะแพทยจุฬาฯขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ PDF icon 25610618_คณะกรรมการประชุมวิชาการจุฬาฯ.pdf
คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 PDF icon 25610620_คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลา.pdf
สมาคมเทคนิคการแพทย์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ฯปี 2561 PDF icon 25610620_สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ.pdf

Pages