ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสมัครเข้ารับการศึกษา และอรมระยะสั้น(หลักสูตร4เดือน)ฯ PDF icon สธ0230ว584.pdf
ขอส่งประกาศฯกำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร PDF icon พส012ว2047.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสากิจเพื่อสังคม PDF icon สธ0208.10ว606.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก PDF icon สธ0201.02ว169.pdf
ขอมอบทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการและบุคลากรในครอบครัว PDF icon สธ0201.02ว180.pdf
ประกาศรับสมัครฯ ผอ.รพ.สต. (จพ.อาวุโโส) รพ.สต.บางยี่รงค์ PDF icon ประกาศรับสมัคร ผอ.รพ.สต. (จพ.อาวุโส) รพ.สต. บางยี่รงค์.pdf, Microsoft Office document icon 1.ใบสมัคร หน.สอ.จพ.สธ.อาวุโส.doc, PDF icon เวียนภายนอก.pdf, Microsoft Office document icon เอกสารหมายเลข 3.2 (ข้อมูลบุคคลและผลงาน).doc
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง PDF icon ศวม6662563.pdf
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ PDF icon สธ0201.02ว156.pdf
รับย้ายข้าราชการ PDF icon แจ้งเวียน นพ.สสจ. รับย้าย นวก.จพ.สธ..pdf
แจ้งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก PDF icon สธ1102ว1909.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม PDF icon อว0603.12ว249.pdf
ประกาศคุณสมบัติแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประะจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและรับสมัครแพทย์ฯ PDF icon สธ0220.05415.pdf
ขอเชิญทันตแพทย์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข(ทันตกรรมครอบครัว) PDF icon สธ0239.03308.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา PDF icon อว0605.12ว164.pdf
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อเลื่อนฯ ให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.สมุทรสงคราม (ครั้งที่ 2) File แบบใบสมัคร ฯ เลื่อนเภสัชกร ชนพ (ครั้งที่ 2).rar

Pages