ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม PDF icon อว8393(7.181)617.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ PDF icon อว67.38ว024.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม PDF icon อว660206.1ว13178.pdf
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่49 PDF icon สธ0207ว2105.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช PDF icon อว0602.01(17)ว665.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม PDF icon ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้นและขอเชิญเข้ารับการอบรม.pdf
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้นและขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม PDF icon สธ1103.03ว1153.pdf
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ PDF icon อว0601.15ว91.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท PDF icon สธ0201.02ว483.pdf
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini M.M.in Health รุ่นที่ 29 PDF icon อว78.181087.pdf
ขอเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่11 PDF icon สธ0812ว446 ลว10ก.ค.63.pdf
ประกาศรับสมัครฯ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด File ใบสมัคร หน.กลุ่มงาน NCD.rar
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด สป.สธ. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ.pdf, File เอกสารที่ต้องนำมาด้วย.docx
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สสจ.สมุทรสงคราม File แบบใบสมัคร ย้าย ผอ.รพ.สต.rar

Pages