ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิต PDF icon img-Y21090910.pdf
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจุลชีววิทยาคลินิกแขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่4 PDF icon สธ0230ว1702.pdf
รับย้ายข้าราชการ PDF icon หนังสือเวียนภายนอก รับย้าย จพ.พัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน.pdf
ประกาศรับสมัครฯ เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชนก.) 6 อัตรา PDF icon เวียน รับสมัครฯ ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชนก.) 6 อัตรา.pdf, File แบบใบสมัคร ฯ ย้าย ผอ.รพ.สต. 6 ตำแหน่ง.rar
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร1ปี) PDF icon สธ0213.09112344.pdf
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช PDF icon สธ0821.2540.pdf
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ PDF icon สธ0830.8ว2825.pdf
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21/2563 PDF icon หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป.pdf
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป PDF icon img-930110213.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข PDF icon img-920160519.pdf
แก้ไขกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ PDF icon แก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพกส.62.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป PDF icon img-903173754.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2562 PDF icon img-819114340.pdf
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (สาขานโยบาย) PDF icon รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2563 สาขาประสาทศัลยศาสตร์.pdf
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ PDF icon พป0071ว1541.pdf

Pages