ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ประกาศรับสมัครฯ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด File ใบสมัคร หน.กลุ่มงาน NCD.rar
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด สป.สธ. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ.pdf, File เอกสารที่ต้องนำมาด้วย.docx
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สสจ.สมุทรสงคราม File แบบใบสมัคร ย้าย ผอ.รพ.สต.rar
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด สป.สธ. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (COVID 2019).pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบนอกเวลาราชการคณะสารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF icon อว0605.18ว1041.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ PDF icon สธ0208.10ว1097.pdf
นำส่งประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา PDF icon พส014ว3904.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF icon อว0605.18ว986.pdf
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา PDF icon พส.010ว.4311.pdf
ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ PDF icon ประกาศรายชื่อพขร.pdf
เรียนเชิญ เข้้าร่วมโครงการ"รักเหนือรัก.ในระดับ ศีล5 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ถวายพรพบาทสมเด็จพระวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรฏฎาคม 2563 PDF icon ที่เกื้อรักถ.ม.ว.82563.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ PDF icon อว8393(8).13พิเศษ.pdf
แนวทางการดำเนินการประเมินคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พ.ศ.2563 PDF icon ประกาศคัดเลือก พขร..pdf
ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน PDF icon สวปท722563ลว15เมษายน63.pdf
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม PDF icon นม0032.12212666.pdf

Pages