ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง PDF icon อว78.05ว.00387.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก)(รอบที่2) PDF icon อว8393(7)213.pdf
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 11 PDF icon สส0017.5ว1785.pdf
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้แพทย์สร้าง Pin Code ส่วนตัว PDF icon ที่พส.014ว0625.pdf
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก PDF icon EB 14.pdf
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) PDF icon EB13.pdf
ขอเชิญส่งบุคคลกรสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF icon สส0017.5ว1173.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา2563 PDF icon อว78.1900099.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา2563 PDF icon อว.0602.01(17)ว76.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตปีการศึกษา2563คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร PDF icon อว0603.10ว0447.pdf
การรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF icon สธ0246ว911.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง PDF icon img-124153508.pdf
ขอเชิญส่งบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF icon สส0017.5ว1173.pdf
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร"ผู้บริหารระดับต้น"รุ่นที่7 PDF icon อว78.06ว15834.pdf
ขอเชิญส่งบุคคลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว PDF icon สธ1105.28ว1533.pdf

Pages