\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร Download

รายการ เอกสาร Download
การเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 PDF icon PM2.5 VDO.con_. 22 พ.ย.62_2.pdf
06/12/2561 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
เตรียมพร้อมป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ "3เก็บ-ป้องกัน3โรค" PDF icon eoc_dhf160761.pdf
แบบฟอร์มตรวจราชการรอบที่ 2/2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม 2-2561.doc
ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ในเครือ เมจิกสกิจ โดย อย. PDF icon post_mejigskill.pdf
เอกสารแบบการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(งานพี่ปฐม) PDF icon ประกาศ สมัคร กรรมการ ทรง.pdf, File แบบ สม. 5 .docx, File แบบ สม. 6 .docx
เอกสารเล่มตรวจราชการปีงบ 61
แบบฟอร์มเล่มตรวจราชการปีงบ 2561 Microsoft Office document icon แบบฟอร์มเล่ม61.doc
รูปแบบขั้นตอนการเขียนโครงการ PDF icon ขั้นตอนการทําโครงการ.pdf, File ขั้นตอนการทําโครงการ.docx
คู่มือ KPI 2561 ปรับปรุง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2560 PDF icon KPI_2561_V2_Update241060.pdf, File Word&Excell.rar

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสมัครเข้ารับการศึกษา และอรมระยะสั้น(หลักสูตร4เดือน)ฯ PDF icon สธ0230ว584.pdf
ขอส่งประกาศฯกำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร PDF icon พส012ว2047.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสากิจเพื่อสังคม PDF icon สธ0208.10ว606.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก PDF icon สธ0201.02ว169.pdf
ขอมอบทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการและบุคลากรในครอบครัว PDF icon สธ0201.02ว180.pdf
ประกาศรับสมัครฯ ผอ.รพ.สต. (จพ.อาวุโโส) รพ.สต.บางยี่รงค์ PDF icon ประกาศรับสมัคร ผอ.รพ.สต. (จพ.อาวุโส) รพ.สต. บางยี่รงค์.pdf, Microsoft Office document icon 1.ใบสมัคร หน.สอ.จพ.สธ.อาวุโส.doc, PDF icon เวียนภายนอก.pdf, Microsoft Office document icon เอกสารหมายเลข 3.2 (ข้อมูลบุคคลและผลงาน).doc
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง PDF icon ศวม6662563.pdf
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ PDF icon สธ0201.02ว156.pdf
รับย้ายข้าราชการ PDF icon แจ้งเวียน นพ.สสจ. รับย้าย นวก.จพ.สธ..pdf
แจ้งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก PDF icon สธ1102ว1909.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
ประกาศซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum ll PDF icon ประกาศซื้อยูนิตทำฟัน รุ่น Platinum ll ครั้งที่ 2.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 PDF icon ขออนัมตินำรายงานสรุปขึ้นเว็บไซต์.pdf, PDF icon แบบ สขร.1.pdf
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ PDF icon img-320122018.pdf
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สสอ.เมืองสมุทรสงคราม PDF icon ประกาศจ้างกอ่สร้างอาคารสที่ทำการ สสอ.เมือง สส..pdf
ประกาศจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง PDF icon ประกาศประกวดราคาบ้านพักข้าราชการ.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด PDF icon ประกาศประกวดราคายูนิตทำฟัน 3 ชุด.pdf
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 PDF icon ขายทอดตลาดบ้านพัก ขรก. สสอ.อัมพวา.pdf
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสจ.สส. PDF icon ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ.pdf
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 PDF icon แบบรายงานแผนซื้อจ้าง.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
เอกสาร ita ตาม Eb_22 PDF icon EB_22.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน PDF icon EB 17.pdf
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป PDF icon Eb_26_63.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 PDF icon Eb_23_63.pdf
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสารรับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน PDF icon EB16_63.pdf
เอกสารเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร PDF icon Eb_15_63.pdf
การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม PDF icon EB24การเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf
การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต พิพิธภัณฑ์ต้านโกงและสารสัมมนา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. PDF icon การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง.pdf
โครงการสำนักงานใสสะอาดป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุตจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี 2562 PDF icon 1แผนและโครงการป้องกันและปราบการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม ปี ุ.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.