ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข PDF icon อว78145299.pdf
ขอเชิญประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี2562 PDF icon img-626102433.pdf
ประกาศโควต้าแพทย์ PDF icon img-618113540.pdf
โรงพยาบาลนภาลัยรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) PDF icon img-618105735.pdf
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง(ปศส.)รุ่นที่18 PDF icon img-614103440.pdf
การอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ PDF icon ไฟล์แนบ.pdf
ประกาศรับสมัคร ฯ บรรจุกลับนิติกรชำนาญการพิเศษ File แบบใบสมัคร ฯ บรรจุกลับนิติกร ชนพ.rar
ประกาศรับสมัคร ฯ ย้าย ผอ.รพ.สต.บางกุ้ง สสอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม File แบบใบสมัคร ฯ ย้าย ผอ.รพ.สต.บางกุ้ง.rar
ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ผ่านเวปไซต์ ให้กับแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลชุมชนทั่วไป PDF icon img-329104029.pdf
แต่งตั้งข้าราชการข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น PDF icon แต่งตั้งข้าราชการ ฯ ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 PDF icon แบบรายงานแผนผล.pdf
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 PDF icon แนวทางวิเคราะห์ผลซื้อจ้าง 61.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) PDF icon ประกาศงานก่อสร้างบ้านพัก.pdf, PDF icon เอกสารประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก.pdf
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำ สสจ.สส PDF icon 2201_20181018_014756.pdf, PDF icon 2201_20181017_075802.pdf, PDF icon 2201_20181017_080156.pdf
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สสจ.สส.ครั้งที่2(เพิ่มเติม) PDF icon เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งที่2.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สสจ.สส.ครั้งที่2 PDF icon ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ครั้งที่2.pdf, PDF icon เผยแพร่ประกาศแผนงานก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 2.pdf
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง สสอ.อัมพวา PDF icon ประกาศขายทอดตลาด สสอ.อัมพวา.pdf
แผนกำกับการซื้อจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 PDF icon เผยแพร่ประกาศแผนงานก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 2.pdf
ประกวดราคาซื้อวัสดุออร์โธปิดิกส์ ข้อเข่าเทียม PDF icon 25610627_100001_9467.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตปี ๒๕๖๒ File ๒(๑) สรุปรายงานการวิเคราะห์ ปปช ปี ๒๕๖๑.docx
การวิเคราะห์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและการใช้ดุลพินิจผลประโยชนทับซ้อนงบประมาณ ๒๕๖๒ PDF icon ๔ ระเบียบวาระ(๔มาตรการ) เรื่องที่ ๕.pdf
การประชุมประเมินคุณธรรมฯ ปี ๒๕๖๑ PDF icon ประชุมประเมินคุณธรรมฯ ปี ๒๕๖๑.pdf
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon law1.pdf
07/12/60 นพ.สสจ. เป็นประธานการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริต PDF icon การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ.pdf
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง PDF icon ๕ ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน PDF icon ๑ รายงานการวิเคราะห์ ปปช ปี ๒๕๖๐.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ File ๔ แผน ปปช ปี ๒๕๖๑ ขึ้นเว็บ.docx
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนฯระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) File ๓ แผน ปปช ปี ๒๕๖๐ถึง ๒๕๖๔ ขึ้นเว็บ.docx

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.