\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini M.M.in Health รุ่นที่ 29 PDF icon อว78.181087.pdf
ขอเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่11 PDF icon สธ0812ว446 ลว10ก.ค.63.pdf
ประกาศรับสมัครฯ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด File ใบสมัคร หน.กลุ่มงาน NCD.rar
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด สป.สธ. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ.pdf, File เอกสารที่ต้องนำมาด้วย.docx
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สสจ.สมุทรสงคราม File แบบใบสมัคร ย้าย ผอ.รพ.สต.rar
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด สป.สธ. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (COVID 2019).pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบนอกเวลาราชการคณะสารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF icon อว0605.18ว1041.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ PDF icon สธ0208.10ว1097.pdf
นำส่งประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา PDF icon พส014ว3904.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF icon อว0605.18ว986.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสจ.สส. PDF icon ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ.pdf
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 PDF icon แบบรายงานแผนซื้อจ้าง.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม-กันยายน 2562 สขร.1 PDF icon สขร.1 ก.ย62-มี.ค.63.pdf
ตารางวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon ตารางวิเคราะห์ผลการซื้อจ้าง 62 EB1.3.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์และสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานพัสดุ รอบ 12 เดือน PDF icon รายวิเคราะห์สรุปเรื่องร้องเรียน 12 เดือน.pdf
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF icon รายงานวิเคราะห์ผลการซื้อจ้าง 62.pdf
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสอ.บางคนที PDF icon ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สสอ.บางคนที.pdf
ประกาศจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของ สสอ.เมืองสมุทรสงคราม PDF icon img-502154433.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน PDF icon ITA.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
ประกาศเจตจำนงสุจริต PDF icon การประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตฯ ๑ พย.๖๑.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑(๓) PDF icon ๓ขอ ปชส แผนขับเคลื่อน.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑(๒) PDF icon ๒ ข้อมูลร้องเรียน.pdf
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ PDF icon ๑ ข้อมูลร้องเรียนปี ๖๑ สค ๖๑ขึ้นเว็บ.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริต PDF icon ๒(๑) สรุปรายงานการวิเคราะห์ ปปช ปี ๒๕๖๑.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริต PDF icon ๔ ระเบียบวาระ(๔มาตรการ) เรื่องที่ ๕.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตปี ๒๕๖๒ File ๒(๑) สรุปรายงานการวิเคราะห์ ปปช ปี ๒๕๖๑.docx
การวิเคราะห์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและการใช้ดุลพินิจผลประโยชนทับซ้อนงบประมาณ ๒๕๖๒ PDF icon ๔ ระเบียบวาระ(๔มาตรการ) เรื่องที่ ๕.pdf
การประชุมประเมินคุณธรรมฯ ปี ๒๕๖๑ PDF icon ประชุมประเมินคุณธรรมฯ ปี ๒๕๖๑.pdf
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม PDF icon law1.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.