\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา PDF icon พส.010ว.4311.pdf
ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ PDF icon ประกาศรายชื่อพขร.pdf
เรียนเชิญ เข้้าร่วมโครงการ"รักเหนือรัก.ในระดับ ศีล5 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ถวายพรพบาทสมเด็จพระวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรฏฎาคม 2563 PDF icon ที่เกื้อรักถ.ม.ว.82563.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ PDF icon อว8393(8).13พิเศษ.pdf
แนวทางการดำเนินการประเมินคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พ.ศ.2563 PDF icon ประกาศคัดเลือก พขร..pdf
ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน PDF icon สวปท722563ลว15เมษายน63.pdf
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม PDF icon นม0032.12212666.pdf
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสมัครเข้ารับการศึกษา และอรมระยะสั้น(หลักสูตร4เดือน)ฯ PDF icon สธ0230ว584.pdf
ขอส่งประกาศฯกำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร PDF icon พส012ว2047.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสากิจเพื่อสังคม PDF icon สธ0208.10ว606.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน7 รายการ PDF icon ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสาตร์การแพทย์.pdf
ประกาศจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง PDF icon ประกาศจ้างก่อสร้างบ้านข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง.pdf
ประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. พ.ศ.2562 PDF icon ประกาศเลือกตั้ง 2562.pdf
เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงานพัสดุ PDF icon ขั้นตอนการดำเนินงานพัสดุ.pdf
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 PDF icon ประกาศขายทอดตลาด61.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม PDF icon ประกาศก่อสร้างอาคาร สนง.สสอ.เมืองสส..pdf
รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำเดือน ก.ย.-พ.ย.2561 PDF icon ขสร.1.pdf
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 PDF icon แบบรายงานแผนผล.pdf
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 PDF icon แนวทางวิเคราะห์ผลซื้อจ้าง 61.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) PDF icon ประกาศงานก่อสร้างบ้านพัก.pdf, PDF icon เอกสารประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิติกร

รายการ เอกสาร Download
07/12/60 นพ.สสจ. เป็นประธานการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริต PDF icon การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ.pdf
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง PDF icon ๕ ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน PDF icon ๑ รายงานการวิเคราะห์ ปปช ปี ๒๕๖๐.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ File ๔ แผน ปปช ปี ๒๕๖๑ ขึ้นเว็บ.docx
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนฯระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) File ๓ แผน ปปช ปี ๒๕๖๐ถึง ๒๕๖๔ ขึ้นเว็บ.docx
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข PDF icon ข้อมูลเรื่องร้องเรียนรอบ ๑๒ เดือน.pdf
คู่มือการประเมิน ITA 2560 PDF icon คู่มือ ITA 2560 ภาคผนวก ง.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ PDF icon 2232_20170427_112406.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.