\

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

รายการ เอกสารDownload
โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2563 PDF icon สส0017.5ว29347.pdf
ประกาศรับสมัครฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ File ฟอร์มใบสมัคร ผช.สสอ..rar
ประกาศรับสมัครฯ เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) 1 อัตรา File แบบใบสมัคร ฯ ย้าย ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชนก.).rar
ประกาศรับสมัครฯ เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา File แบบใบสมัคร ฯ เลื่อนเภสัชกร ชนพ.rar
ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่2 PDF icon สธ0833ว3489.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ PDF icon อว0604.16ว4227.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) PDF icon อว8393(7)9480.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี2563 PDF icon อว660302.1ว.5067.pdf
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ PDF icon วิชาการ6352562.pdf
ตัวอย่างคำสั่งการจ้าง ให้ลาออก และเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ PDF icon คำสั่งการจ้าง ให้ลาออกและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ.pdf

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เอกสาร Download
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สสอ.บางคนที PDF icon ตารางแสดงวงเงิน.pdf, PDF icon ประกาศสอบราคา.pdf, PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง PDF icon คุณลักษณะรถบรรทุก+เครื่องพ่นละอองฝอย.pdf, PDF icon ประกาศ.pdf
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ PDF icon คุณลักษณะเฉพาะฯ ความดันโลหิต.pdf, PDF icon ประกาศ.pdf, PDF icon คุณลักณะเฉพาะ ULV สะพาย.pdf, PDF icon ประกาศ.pdf
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน PDF icon ประกาศ.pdf, PDF icon เอกสารสอบราคา.pdf, PDF icon ตารางราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะฯ.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon โครงการพัฒนาศักยภาพคน.pdf, PDF icon ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม.pdf, PDF icon ร่างประกาศประกวดราคา.pdf, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.pdf, PDF icon รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.pdf
รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 PDF icon รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560.pdf
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560 PDF icon รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี60.pdf
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สสอ.บางคนที PDF icon 2201_20170214_073805.pdf

Pages

Welcome to https://skmo.moph.go..th

No front page content has been created yet.