11/12/2562 นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นพ.สสจ. มอบ นายหทัย พันธ์พงษ์วงศ์ รอง นพ.สสจ. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วม “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

  • Posted on: 11 December 2019
  • By: tongsai
Image_new: