27/06/2560 ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วมืออาชีพ

  • Posted on: 7 August 2017
  • By: somneak

ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วมืออาชีพ

Image_new: