รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

  • Posted on: 3 January 2018
  • By: ssj_pasadu

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดหาพัสดุตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 6,433,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบพร้อมประกาศนี้