เอกสารสรุปตรวจราชการครั้งที่ 2/2561

----------------------- เอกสารนำเสนอตรวจราชการ --------------------------

<< เอกสารเล่มตรวจราชการครั้งที่ 2/2561

<< เอกสารนำเสนอการตรวจราชการ (วันที่ 21 มิถุนายน 2561 )

---------------------- เอกสารสรุปตรวจราชการ ------------------------------

<< 1. สรุปคณะที่ 1 (วันที่ 22 มิถุนายน 2561 )

<< 2. สรุปคณะที่ 2 (วันที่ 22 มิถุนายน 2561 )

<< 3. สรุปคณะที่ 3 (วันที่ 22 มิถุนายน 2561 )