สรุปข่าวเด่นจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนมกราคม 2562

การวิเคราะห์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและการใช้ดุลพินิจผลประโยชนทับซ้อนงบประมาณ ๒๕๖๒