สรุปข่าวเด่นจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนมกราคม 2562

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตปี ๒๕๖๒