รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • Posted on: 19 November 2018
  • By: pasadu

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดหาพัสดุตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 45,300,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบพร้อมประกาศนี้