รายงานตัวชี้วัดปี 60 จาก HDC

Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงานที่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

3.ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน

4.ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity fee)

5.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

6.ร้อยละของHealthy Ageing

แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

2.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

แผนงานที่ 6 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันที่ควบคุมได้

2.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)

3.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน

4.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

5.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

6.ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก